Проектодокументи

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2015Г. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ И  НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА          Задълженията на Община Разлог и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата са изготвени  съгласно  чл.37о, ал.1, т.3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. І. Задължения на Община Разлог: $11. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища за общо  и за индивидуално ползване от земеделските…
Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н З А   П А Ш А  ЗА    2014 г. І. ОСНОВАНИЕ Настоящият Годишен план за паша  за 2014 г. се разработва на  основание чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който  планът се изготвя  ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет. ІІ. ОБХВАТ…
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ , НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ