Проектодокументи

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания.Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 10.02.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта…
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 г.
  Проект на стратегия за управление на общинската собственост на община Разлог 2015 – 2019 г.
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Разлог
Oбщина Разлог публикува наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог