Проектодокументи

Приложение 2 към Наредбатаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог
НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Разлог
ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПАРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Петък, 02 Август 2013 08:57

Проект на Наредба

Проект - Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване