Проектодокументи

МОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ. Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Разлог са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).С държавен вестник бр.32 от 2016 г. е обнародван Закон…