Проектодокументи

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр.Разлог.Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 12.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и…
Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение №44 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет - Разлог „Стратегия за управление на общинската собственост" за срока на мандат 2015 - 2019 година. Програмата…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ…