Проектодокументи

Вторник, 17 Март 2015 09:48

Проект на решение

1. Приема размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2015 г.
Предложение относно приемане на бюджета на община Разлог за 2015 г.
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2014Г. ДО 31.12.2014Г.
Общинска програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на  възобновяеми енергийни източници 2015-2020г.