Проектодокументи

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 08.03.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване,…
ОБЩИНА РАЗЛОГ на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за Наредба за управление на горските територии собственост на община Разлог.Наредбата урежда обществените отношения, свързани с управлението на общинските горски територии; цели устойчиво стопанисване на общинските горски територии, поддържане и подобряване на състоянието им, опазването и природосъобразното…
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК във връзка с промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Чл. 5, т.6 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог се изменя така:„От заплащане на „Такса за притежаване на куче” се освобождават собствениците на: 6. кучета, които придружават или…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр.Разлог.Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 12.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и…
Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение №44 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет - Разлог „Стратегия за управление на общинската собственост" за срока на мандат 2015 - 2019 година. Програмата…