Проектодокументи

Доклад относно: Изменение  на  Наредбата за дейността на „Синя зона” и платените паркинги гр.Разлог. Заявление за пропуск за безплатно паркиране
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014Г. ДО 30.06.2014Г.
Сряда, 09 Юли 2014 11:45

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог
Общинският план за развитие се фокусира върху развитието на община Разлог през следващите седем години. Към пространственият обхват на плана се присъединяват землищата на град Разлог и прилежащите му седем села. Документът е със средносрочно действие и предоставя стратегическа рамка и програма за общинското развитие през следващия програмен период на ЕС – 2014-2020. Общинският план е основен инстру-мент за управление и предпоставка за балансирано развитие…
Общинска програма за закрила на детето 2014г.