Проектодокументи

Предложение относно приемане на бюджета на община Разлог за 2015 г.
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2014Г. ДО 31.12.2014Г.
Общинска програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на  възобновяеми енергийни източници 2015-2020г. 
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА  НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2014г.- 2017г.) Изтегли тук пълния текст на документа! 1.ВЪВЕДЕНИЕ Планът за действие  на Община Разлог за подкрепа на интеграционните политики за периода 2014-2017 година има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да…
На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финансии чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година. О Б…