Проектодокументи

Публикувано на 14.07.2017г. Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за изменение Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата си на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които…
Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени в Националната стратегия за закрила на детето за 2008-2018г.Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след…
МОТИВИ Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Промени в размера на таксите и цените на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на Общински съвет гр.Разлог /чл.12 от в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси…