Проектодокументи

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Разлог обявява публично обсъждане на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ“. Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 09.03.2016 г. за предложения и становища по настоящия проект на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за дейността на „Синя зона“ и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи“ гр.Разлог. Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 10.02.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за дейността на „Синя…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания.Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 10.02.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта…
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 г.
  Проект на стратегия за управление на общинската собственост на община Разлог 2015 – 2019 г.