Проектодокументи

Проект за изменение на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
Понеделник, 08 Юни 2015 09:40

Проект на наредба

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог
Понеделник, 20 Април 2015 11:06

проект на решение

за общинска програма за закрила на детето
Вторник, 17 Март 2015 09:48

Проект на решение

1. Приема размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2015 г.