Проектодокументи

ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на „Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Разлог“ Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 06.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр. Разлог, ул. “Шейново“ №2 – Общински информационен център…
Във Връзка с чл. 52, ал. 7 община Разлог публикува проект на регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда с цел осигуряване на обществен достъп
Публикувано на 04.08.2017г. Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на интернет страницата си на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен…