Проектодокументи

Във Връзка с чл. 52, ал. 7 община Разлог публикува проект на регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда с цел осигуряване на обществен достъп
Публикувано на 04.08.2017г. Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на интернет страницата си на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен…
Публикувано на 14.07.2017г. Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за изменение Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата си на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които…
Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени в Националната стратегия за закрила на детето за 2008-2018г.Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след…