Проектодокументи

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ…
МОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ. Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Разлог са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).С държавен вестник бр.32 от 2016 г. е обнародван Закон…