Проектодокументи

Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение №44 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет – Разлог „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2015 - 2019 година. Програмата…
ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на „Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Разлог“ Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 06.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр. Разлог, ул. “Шейново“ №2 – Общински информационен център…