Проектодокументи

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Публичното обсъждане се обявява…
Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог
Публикувано на 03.08.2018г. Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредбаза изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог. Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община…
На заинтересованите лица се предоставя в 30-дневен срок, считан от 24.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Разлог – Общински информационен център за обслужване на граждани – гр.Разлог, ул. „Шейново” №2.   Наредба…