Проектодокументи

Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени в Националната стратегия за закрила на детето за 2008-2018г.Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след…
МОТИВИ Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.Промени в размера на таксите и цените на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на Общински съвет гр.Разлог /чл.12 от в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 08.03.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване,…