Проектодокументи

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредбаза изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог. Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община…
На заинтересованите лица се предоставя в 30-дневен срок, считан от 24.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Разлог – Общински информационен център за обслужване на граждани – гр.Разлог, ул. „Шейново” №2.   Наредба…
ОБЯВЛЕНИЕПо реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разлог и…
Община Разлог публикува настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и…
Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени в Националната стратегия за закрила на детето за 2008-2018г.Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след…