Понеделник, 03 Февруари 2020 15:07

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020Г.

Написана от 

Общинската програма за закрила на детето 2020г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г., Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на правата на децата.
Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Разлог във всички сфери на обществения живот.

Прочетена 156 пъти