Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2015 - 2019 г.

Мария Димитрова Копанарова - Тасева  - председател на ОбС - гр. Разлог

2. д-р Емил Серафимов Тончев
3. Никола Димитров Колчев
4. Атанас Александров Крънчев
5. Георги Костадинов Калоянов
6. Фиданка Димитрова Цирова
7. Гергана Владимирова Костова
8. Даниела Иванова Клечова
9. Петър Георгиев Попов
10.Радослава Василева Иванова ;
11. Емил Славчов Колевичин
12.Илия Петров Лулеов
13. д-р Радко Петров Тумбев
14. Петър Джоров Петров
15. д-р Христо Спиров Георгиев
16. Иван Йорданов Димитров
17. Димитър Йорданов Захариев
18. Цветана Иванова Юрукова
19. Расица Атанасова Тумбева
20. Васка Георгиева Бележкова
21. Лилка Георгиева Досевичина

 

Постоянни комисии към общински съвет мандат 2015 - 2019 г.

ПК по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”

- Петър Георгиев Попов – общински съветник;
- Д-р Христо Спиров Георгиев – общински съветник;
- Росица Атанасова Тумбева– общински съветник;
- Гергана Владимирова Костова– общински съветник;
- Георги Костадинов Калоянов– общински съветник;
- Емил Славчов Колевичин– общински съветник;
- Васка Георгиева Бележкова – Кирева– общински съветник;

ПК по “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”

- Д-р Радко Петров Тумбев – общински съветник;
- Атанас Александров Крънчев– общински съветник;
- Фиданка Димитрова Цирова– общински съветник;
- Петър Георгиев Попов - общински съветник;
- Петър Джоров Петров– общински съветник;
- Илия Петров Лулеов– общински съветник;
- Лилка Георгиева Досевичина– общински съветник;

ПК по “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”

- Росица Атанасова Тумбева – общински съветник;
- Димитър Йорданов Захариев – общински съветник;
- Атанас Александров Крънчев – общински съветник;
- Иван Йорданов Димитров – общински съветник;
- Илия Петров Лулеов – общински съветник;
- Даниела Иванова Клечова– общински съветник;
- Никола Димитров Колчев – общински съветник;

ПК по “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”

- Д-р Емил Серафимов Тончев – общински съветник;
- Гергана Владимирова Костова – общински съветник;
- Радослава Василева Иванова– общински съветник;
- Д-р Радко Петров Тумбев – общински съветник;
- Цветана Иванова Юрукова – общински съветник;
- Димитър Йорданов Захариев – общински съветник;
- Лилка Георгиева Досевичина – общински съветник;

ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

- Иван Йорданов Димитров– общински съветник;
- Радослава Василева Иванова – общински съветник;
- Георги Костадинов Калоянов – общински съветник;
- Д-р Емил Серафимов Тончев– общински съветник;
- Илия Петров Лулеов – общински съветник;
- Цветана Иванова Юрукова – общински съветник;
- Васка Георгиева Бележкова - Кирева – общински съветник;