Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2015 - 2019 г.

Мария Димитрова Копанарова - Тасева  - председател на ОбС - гр. Разлог

Д-р Емил Серафимов Тончев
Никола Димитров Колчев
Красимир Иванов Панков
Георги Костадинов Калоянов
Фиданка Димитрова Цирова
Даниела Иванова Клечова
Петър Георгиев Попов
Радослава Василева Иванова
Гергана Владимирова Костова
Емил Славчов Колевичен
Илия Петров Лулеов
Д-р Радко Петров Тумбев
Петър Джоров Петров
Д-р Христо Спиров Георгиев
Иван Йорданов Димитров
Димитър Иванов Тренчев
Цветана Иванова Юрукова
Росица Атанасова Тумбева
Васка Георгиева Бележкова - Кирева
Лилка Георгиева Досевичинанни комисии към общински съвет мандат 2015 - 2019 г.

ПК по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”

- Петър Георгиев Попов – общински съветник;
- Д-р Христо Спиров Георгиев – общински съветник;
- Росица Атанасова Тумбева– общински съветник;
- Гергана Владимирова Костова– общински съветник;
- Георги Костадинов Калоянов– общински съветник;
- Емил Славчов Колевичин– общински съветник;
- Васка Георгиева Бележкова – Кирева– общински съветник;

ПК по “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”

- Д-р Радко Петров Тумбев – общински съветник;
- Красимир Иванов Панков– общински съветник;
- Фиданка Димитрова Цирова– общински съветник;
- Петър Георгиев Попов - общински съветник;
- Петър Джоров Петров– общински съветник;
- Илия Петров Лулеов– общински съветник;
- Лилка Георгиева Досевичина– общински съветник;

ПК по “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”

- Росица Атанасова Тумбева – общински съветник;
- Димитър Иванов Тренчев – общински съветник;
- Красимир Иванов Панков – общински съветник;
- Иван Йорданов Димитров – общински съветник;
- Илия Петров Лулеов – общински съветник;
- Даниела Иванова Клечова– общински съветник;
- Никола Димитров Колчев – общински съветник;

ПК по “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”

- Д-р Емил Серафимов Тончев – общински съветник;
- Гергана Владимирова Костова – общински съветник;
- Радослава Василева Иванова– общински съветник;
- Д-р Радко Петров Тумбев – общински съветник;
- Цветана Иванова Юрукова – общински съветник;
- Димитър Иванов Тренчев – общински съветник;
- Лилка Георгиева Досевичина – общински съветник;

Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

- Иван Йорданов Димитров– общински съветник;
- Радослава Василева Иванова – общински съветник;
- Георги Костадинов Калоянов – общински съветник;
- Д-р Емил Серафимов Тончев– общински съветник;
- Илия Петров Лулеов – общински съветник;
- Цветана Иванова Юрукова – общински съветник;
- Васка Георгиева Бележкова - Кирева – общински съветник;