Дневен ред

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, СВИКВАМ ОбС - гр. Разлог на редовно заседание на 29.03.2018 год. /четвъртък/, от 14.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – гр. Разлог, при Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Доклад № 61.00- 76/1//14.03.2018…