Дневен ред

ДО...................................................................................................... На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, СВИКВАМ ОбС - гр. Разлог на редовно заседание на 29.11.2018 год. /четвъртък/, от 14.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – гр. Разлог, при Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1.Доклад № 61.00 –…
Страница 1 от 6