ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е № 56гр.Разлог, 04.12.2017 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на…
О Б Я В Л Е Н И Е № 39гр.Разлог, 06.07.2017год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 ст Д0П1С Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…