ОБЯВИ

Общинска администрация съобщава на грацданите на община Разлог, че могат да депонират неопасни отпадъци, образувани от извършване на стройтелно - ремонтни дейности в "Регионално депо…
1. ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ РАДЕВ Допуснатият кандидат трябва да се яви на 04.12.2017 г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Разлог, зала…
Окончателен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
Служба по геодезия, карография и кадастър-Благоевград, съобщава, че на основание чл.46, ал.1 и 2 от ЗКИР са изработени и приети кадастралните карти и кадастраните регистри…
Съгласно Заповеди №№ РД-08-504, РД-08-505, РД-08-506, РД-08-0507, РД-08-0508/ 02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/ или ползватели на животновъдни…