ОБЯВИ

СПИСЪК НАДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП – ИНТЕРВЮ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОРА НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ ОБЩИНА РАЗЛОГ Допуснати кандидати:• Анелия Радкова Дункина…
О Б Я В Л Е Н И Е№ 2гр.Разлог, 04.01.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕОбявява,че набира кандидати за обществени възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените…
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА РАЗЛОГ Обявява конкурс за избор на здравен медиаторНеобходими документи :- Копие от лична карта- Автобиография-…