ОБЯВИ

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП- ПРЗ - план за застрояване в УПИ ІІ-154,…
На основание чл. 90 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии във връзка с приемане на Горскостопански план на горските територии…
В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната…
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О Л№12От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог,…