ОБЯВИ

Общинска администрация съобщава на грацданите на община Разлог, че могат да депонират неопасни отпадъци, образувани от извършване на стройтелно - ремонтни дейности в "Регионално депо…
1. ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ РАДЕВ Допуснатият кандидат трябва да се яви на 04.12.2017 г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Разлог, зала…
Окончателен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РАЗЛОГ