ОБЯВИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕОбявява,че набира кандидати за обществени възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените…
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА РАЗЛОГ Обявява конкурс за избор на здравен медиаторНеобходими документи :- Копие от лична карта- Автобиография-…
ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за…
О Б Я В Л Е Н И Е№ 55 гр.Разлог, 04.12.2017 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 ст Д0П1С Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабовно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…