ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е№ 30гр.Разлог, 03.05.2017 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
  1. Ася Христова Елчина   Председател на Комисията за подбор на медицински специалисти: Инж.Венцислав Костадинов Гърменов –Ръководител на проекта Зам.кмет по „Социални дейности”                                                                   …
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. РАЗЛОГ Гр. Разлог ,ул” Стефан Стамболов” № 1, тел.: 0747/80095, факс: 0747/80081 На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител,…
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О…