ОБЯВИ

На 06.02.2018г. се проведе процедура за подбор на „Обществен възпитател”. Въз основа на Протокол №2 от 06.02.2018г. от проведения подбор,видимо от горното комисията класира допуснатите…
СПИСЪК НАДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП – ИНТЕРВЮ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОРА НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ ОБЩИНА РАЗЛОГ Допуснати кандидати:• Анелия Радкова Дункина…
О Б Я В Л Е Н И Е№ 2гр.Разлог, 04.01.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…