ОБЯВИ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 ог ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно ла посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изменение на съществуващ обект „Складова база…
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От: “Катарино Спа Хотел“ ЕАД, гр. Благоевград ЕИК 201379878 (седалище и…