ОБЯВИ

Населено място                                 Периодгр. Разлог  -резервоар "23септември"        От 8:00 часа на 11.07 до 17:00 часа 12.07.2017г.-резрвоар „Голак”                 …
Община Разлог на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Напорен…
Община Разлог на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна…
Община Разлог на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Водопровод”…
Община Разлог обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство. 
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ”
П Р О Е К Т и ОБЯВЛЕНИЕ на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община…