ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е№ 60гр.Разлог, 10.08.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 61гр.Разлог, 14.08.2018год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 64гр.Разлог, 20.08.2018год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  По повод констатирано огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с.Тутраканци, общ. Провадия,…
СЪОБЩЕНИЕ В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху…