ОБЯВИ

З А П О В Е ДНа основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.69,ал.1,ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване,…
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА…
За издадено Становище по екологична оценка (ЕО) за План за улична регулация(ПУР) и План на режими на застрояване(ПРЗ) за територията, включваща местностите
ЗАПОВЕД № РД-15-0526, гр. Разлог, 18.06.2009г.На основание чл.44, ал.1, т.4, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на Парламентарни избори за избиране на народни…
ЗАПОВЕД № РД-15-0527/гр. Разлог, 18.06.2009г.На основание чл.58 ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и чл.79, ал.1 от Закона за избиране на народни представители и във връзка с…
ЗАПОВЕД № РД-15 - 0434, гр. Разлог,29.05. 2009 г. На основание чл.47, ал.1, т.3, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредбата за…
ЗАПОВЕД № РД-15 - 0435, гр. Разлог, 29.05.2009 г. На основание чл.47, ал.1, т.3, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредбата за…
ЗАПОВЕД № РД-15 - 0443, гр. Разлог, 29.05.2009 г. На основание чл.47, ал.1, т.3, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредбата за…