ОБЯВИ

ЗАПОВЕД № РД- 15-0425, гр. Разлог 27.05.2009 год.На основание чл.44, ал.1, т.4, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на избори за членове на…
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Трасе на водопровод, битова канализация и дъждовна канализация" в…
Общинска администрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 128, ал.5 и чл.121, ал.1 от ЗУТ, на 28.05. 2009г. от 11.00 часа…
Местната комисия по чл. 8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни спестовни влогове, при община Разлог, уведомява, че до 21. 05. 2009г.…
З А П О В Е Д № РД- 15-0384 А / гр. Разлог 11.05.2009 год.
На основание чл.43 от Закона за концесиите и в изпълнение на Решение № 54 от 26.03.2009 г. на Общински съвет - Разлог, обнародвано в електронната…
На основание чл.43 от Закона за концесиите и в изпълнение на Решение № 56 от 26.03.2009 г. на Общински съвет - Разлог, обнародвано в електронната…
На основание чл.43 от Закона за концесиите и в изпълнение на Решение № 57 от 26.03.2009 г. на Общински съвет - Разлог, обнародвано в електронната…