ОБЯВИ

Актуализиран образец на декларация за облагане с патентен данък по ЗМДТ за 2011 г.
Общинска администрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 24, Раздел IV от Наредбата…
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИ ИЛИ СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИНА РАЗЛОГ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ СЪС СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА…
 На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.89, ал.1 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-755/23.11.2010г. на Кмета на Община Разлог е открита процедура…
На осн.чл.25, ал.4 от Закона за общинска собственост, Кметът на Община Разлог УВЕДОМЯВА: Виолета Лазарова Благова; Елена Димитрова Благова; Албена Димитрова Милушева; Васка Георгиева Кирянова;…
Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС № РД-15-735/22.11.2010г. Отчуждава се имот №108001 в м. „Кривосер”, землището на село…
 Общинска администрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 24, Раздел IV от Наредбата…
В изпълнение на задълженията ни по чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда…