ОБЯВИ

ЗАПОВЕД № РД-15-0449, гр. Разлог, 29.05.2009 г.На основание чл.47,ал.1,т.3 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.47,ал.1 от Наредбата за условията и реда за устнановяване…
З А П О В Е Д № РД-15-0446, гр. Разлог, 29.05.2009 г.На основание чл.47,ал.1,т.3 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.47,ал.1 от Наредбата…
ЗАПОВЕДВъв връзка с настъпването на предстоящия плувен сезон на 2009 г. и създаване на условия, изключващи воден травматизъм и удавяния,на основание чл.44 ,ал. 2 от…
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ за „Регионално депо – гр.Разлог…
ЗАПОВЕД № РД- 15-0425, гр. Разлог 27.05.2009 год.На основание чл.44, ал.1, т.4, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на избори за членове на…
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Трасе на водопровод, битова канализация и дъждовна канализация" в…
Общинска администрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 128, ал.5 и чл.121, ал.1 от ЗУТ, на 28.05. 2009г. от 11.00 часа…
Местната комисия по чл. 8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни спестовни влогове, при община Разлог, уведомява, че до 21. 05. 2009г.…