ОБЯВИ

От 10.12.2009г. до 20.01.2010г. пенсионерите от община Разлог могат да подадат документи за карти за пътуване с намаление. Издадените карти важат при пътуване на територията…
На основание чл.14,ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.15,ал.11,чл.65, чл.89, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-1048 от 03.12.2009г. на Кмета на Община Разлог,
На основание чл.14,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.66,т.1, чл.89,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-1036 от 26.11.2009г. на ВрИД Кмет на Община Разлог,…
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Разлог търси да назначи обществен възпитател. Лице за контакти и повече информация: Спаска…
Относно: Мобилизиране усилията на гражданите, ръководителите на предприятия, фирми, училища и обществени организации за почистване на улиците, тротоарите и стопанските дворове от сняг, строителни материали…
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за „Трасе на път,…
Общинска дминистрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 128, ал.5 и чл.121, ал.1 от ЗУТ, на 18.11.2009г. от 14.00 часа в…
ЗАПОВЕД № РД-15-0843/гр.Разлог,30.09.2009г.Днес, 29.09.2009г., инж.Благой Дункин - ВрИД Кмет на Община Разлог, като взех предвид следното: Със Заповед № РД-15-0100 от 13.02.2008г. на Кмета на…