ОБЯВИ

Относно: Провеждане на консултации и обществено обсъждане на доклада за ЕО на План за улична регулация и План на режим на застрояване в землището на…
ЗАПОВЕД № РД - 15 - 0250/ гр. Разлог 30.03.2009г.С оглед създаване на условия за пашуване на наличните стада животни
ЗАПОВЕД № РД15-0253/30.03.2009г. На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.2 и чл.110 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60, при условията…
З А П О В Е Д №РД-15-0222, гр.Разлог, 18.03.2009г.На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, т.1 , чл.128, ал.1 от ЗУТ и…
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ ПРИКАНВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ГРАДА, ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗЛОГ НА 28.03.2009г. /СЪБОТА/
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ ПРИКАНВА ВСИЧКИ ЖИВУЩИ В БЛОК ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗЛОГ НА 28. 03. 2009г. /СЪБОТА/
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Второстепенни улици в курортно-туристическо образование" в землище на с.Баня,…
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен план за изменение на улична регулация