ОБЯВИ

Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Второстепенни улици в курортно-туристическо образование" в землище на с.Баня,…
Община Разлог на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен план за изменение на улична регулация
Местната комисия по чл. 8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни спестовни влогове, при община Разлог,
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
СЪОБЩЕНИЕНА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА
О Б Я В А За провеждане на процедура - публичен подбор за длъжността управител на "БИКС" ЕООД - гр. Разлог, Община Разлог
У В Е Д О М Л Е Н И Е За инвестиционно предложение