Понеделник, 29 Ноември 2010 11:52

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИ ИЛИ СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИНА РАЗЛОГ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ СЪС СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

 

1. С тези критерии се определя редът, начинът на отпускане и отчитането на средства за финансиране на ин витро процедури за подпомагане на двойки или семейства от община Разлог с репродуктивни проблеми със средства от бюджета на Община Разлог.

2. Средствата се предоставят целево за финансиране на ин витро процедури за подпомагане на двойки или семейства от община Разлог с репродуктивни проблеми.

3. Помощта се отпуска еднократно на двойки или семейства.

4. Максималният размер на предоставената помощ е в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.

5. Общата сума, предвидена за отпускане на помощи за ин витро процедури за подпомагане на двойки и семейства от община Разлог с репродуктивни проблеми се одобрява от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община Разлог.

6. Получаването на средства по тези критерии е в рамките на одобрения годишен размер.

7. Предоставянето на средства по тези критерии се извършва до изчерпването на планираната сума по т. 5, с мотивирано становище от комисия, определена със Заповед на Кмета на община Разлог;

8. Право да кандидатстват за получаване на парична помощ за финансиране на ин витро процедури имат:

  • Двойки или семейства с адресна регистрация на територията на гр. Разлог, не по-малка от три години преди подаване на молбата;
  • Двойки или семейства с доказани репродуктивни проблеми;

9. Необходими документи:

  • Молба - образец;
  • Копие от лична карта;
  • Документи, доказващи необходимостта от финансиране. Те могат да бъдат:

- рецепти за ползвани лекарства;

- разходно оправдателни документи - фактури;

- експертни решения;

- епикризи;

- други документи в зависимост от конкретния случай.

  • Комисията има право да поиска допълнителни документи при необходимост.

10. Разглеждането на подадените до Кмета на община Разлог молби се извършва от шест членна комисия, определена със заповед на Кмета на община Разлог в състав:

Председател: Зам.-кмет по “Социални дейности” и членове: 3-ма общински съветници от ПК по “Социални дейности, здравеопазване и социални грижи, образование, култура, вероизповедание, спорт и работа с младежта”, като участието им да бъде на база ротационен принцип /преди всяко насрочено заседание, председателят на ПК посочва кои общински съветници да вземат участие/; Н-к отдел “Социални дейности” и 1 служител на отдел “Финансово-счетоводни дейности”.

11. Председателят на комисията насрочва заседанията за разглеждане на постъпилите молби.

12. Председателят на комисията изготвя предложение до Кмета на общината за молбите с положително становище на комисията.

13. В срок до 10 дни след заседанието на комисията гражданите се уведомяват писмено за молбите със становище за отказ.

14. Решението на комисията не подлежи на обжалване.

15. Получаването и отчитането на одобрените за подпомагане средства се извършва по реда, утвърден в община Разлог.

 

 

Прочетена 1782 пъти