Четвъртък, 23 Юли 2020 09:40

Съобщение относно продажба на дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.6 от НУРВИДГТ

Във връзка с Писмо с вх. № 53.00-79/10.07.2020 г. от ТП „ДГС - Разлог“ - гр. Разлог, съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2 и чл. 111, ал. 3 от закона за горите - Физически лица могат да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба, като сами извършват добива й, само от горски територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - от държавните горски територии.
Съгласуваният към този момент обем дървесина, който ще се добива по този ред за държавните горски територии в обхвата на дейността на ТП „ДГС - Разлог44 гр. Разлог е:

Дърва за огрев, пр. куб. м. – 4121
Едра иглолистна строителна дървесина, пл. куб. м. – 26
Средна иглолистна строителна дървесина, пл. куб. м. – 99
Дребна иглолистна строителна дървесина, пл. куб. м. -21

Желаещите да закупят строителна дървесина и дърва за огрев по реда на чл. 71, ал.
1, т. 6 от НУРВИДГТ, следва да подадат Заявление до кмета на съответното населено място.
Съгласно разпоредбите на чл. 71, ал. 8 от НУРВИДГТ, продажбата по ценоразпис на стояща дървесина на корен на физически лица в горски територии държавна собственост се осъществява въз основа на списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места, които се одобряват от директора на съответното териториално поделение - в случая - от Директора на ТП „ДГС - Разлог44 гр. Разлог.
Всички жителите на Община Разлог, при необходимост могат да закупят допълнителни количества строителна дървесина и дърва за огрев /над регламентирания лимит по реда на чл. 71, ал. 8 от НУРВИДГТ/ от временните горски складове на територията на ТП „ДГС - Разлог44 гр. Разлог или от новооткрития Централен склад в гр. Разлог, на цени, регламентирани в утвърдените ценоразписи съответно франко временен горски склад и франко централен склад.

Прочетена 148 пъти