Четвъртък, 16 Юли 2020 08:20

Обявление по Протокол № 5 относно изработване на подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване УПИ I, ПИ 61813.211.26, местн. „Столоватец”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 24.06.2020 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на oснование чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ №122

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване УПИ I, ПИ 61813.211.26, местн. „Столоватец”, землище на гр.Разлог, община Разлог, при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.
При изработване и процедиране на ПУП – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ I, ПИ 61813.211.26, местн. „Столоватец”, землище на гр.Разлог, община Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ I, ПИ 61813.211.26, местн. „Столоватец”, землище на гр.Разлог, община Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Водопровод” за захранване на УПИ I, ПИ 61813.211.26, местн. „Столоватец”, землище на гр.Разлог, община Разлог, собственост на Магдалена Костадинова Коцакова, чрез законния си представител-родител Ганка Панчова Андреева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 156 пъти