Сряда, 13 Май 2020 11:24

О Б Я В Л Е Н И Е № 12 относно изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Складови дейности и гаражи” в обхвата на поземлен имот №02693.14.18, местн. ”Подбръде”

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 12 гр.Разлог, 23.03.2020 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Складови дейности и гаражи” в обхвата на поземлен имот №02693.14.18, местн. ”Подбръде”, землище на с.Баня, общ. Разлог, на основание чл.59, ал.(1), чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител Костадин Живков Гърменов.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Прочетена 115 пъти