Четвъртък, 13 Февруари 2020 15:55

Удължаване наприема на документи по откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Разлог до 28.02.2020 г. / петък/ включително

В изпълнение на Решение № 19 от 11.12.2019 година на Общински съвет – Разлог , както и на решение № 3 / 12.02.2020 г. на Временната комисия , избрана със същото решение , съобщаваме на всички заинтересовани граждани, че срокът за приемане на документи по откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Разлог - се удължава до 28.02.2020 г. / петък/включително. Документите се подават в стая 207 на Община Разлог всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Напомняме, че кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български граждани, който отговаря на условията на чл.67 от Закона за съдебната власт, а именно:
а/ да е на възраст от 21 до 68 години;
б) да има настоящ адрес в община Разлог;
в) да има завършено най-малко средно образование;
г) да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
д) да не страда от психически заболявания.
е) да не е съдебен заседател в друг съд;
ж) да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват;
з) да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
и) да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Необходимите документи са съгласно чл.68 ал.3 на Закона за съдебната власт. Утвърдени са образци на документи,които са публикувани на официалния сайт. Същите могат да се получат и на хартиен носител в стая № 207 в сградата на община Разлог.
Временната комисия обявява списъка на допуснатите до участие кандидати на интернет страницата на Община Разлог , както и с телефонно обаждане .
Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68а от ЗСВ и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата на община Разлог и се предоставя на ОбС за вземане на решение.
Председателят на Временната комисия в срок до 31.03. 2020 г. внася в Общински съвет- Разлог доклада и проектите за решения за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Разлог за Мандат 2020 г. – 2023 г.

Прочетена 244 пъти