Вторник, 04 Февруари 2020 15:57

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на околната среда и водите сьобщаава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:
- Защитена зона BG0002129 „Рила буфер”, определена за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гp. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, е. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с, Бистрица, с. Джерман, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ман. Рилски манастир, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Бедово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Пашови, община Велинград, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с, Мала цьрква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област:
- Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, облаат Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с, Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Момина клисура, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, гр, Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Белчин, с. Рельово, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Доспей, с. Клисура, с. Маджаре, с. Мала цьрква, с. Радуил и гp. Самоков, община Самоков, Софийска област.
Пълният текст на проектозаповедите е публикуван на Интернет страиицата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.govcrnment»bg/, тема „Природа", подтема „Обшествени обсъждания", и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Перник, София и Пазарджик.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министьра на околната среда и водите мотивирани писменн становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режима.
Публикувано на 29.01.2020 г.

Прочетена 259 пъти