Вторник, 04 Февруари 2020 15:54

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от
Община Разлог, БУЛСТАТ 000024948
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: 2760, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0747/80 095; 0747/80 081; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ – Кмет на Община Разлог.
Лице за контакти (име, адрес, тел. за контакти, факс и адрес на електронна поща): Надежда Попадийна, 2760 гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Телефон: 0747/80 095, факс: 0747/80 081, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомявам Ви за инвестиционно предложение „ Изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци – навес в поземлен имот на площадката на регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в ПИ с идентификатор 61813.242.188 по одобрени КК и КР на гр. Разлог,община Разлог, област Благоевград”

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Съществуващо положение: Настоящият проект обхваща изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект с проектосметна документация за реализация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда", подобект: „Площадка за едрогабаритни отпадъци"
РДНО на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда е собственост на община Разлог и се експлоатира от месец май 2017год. Депото се намира на 8.0км от гр. Разлог и гр. Банско и на 2.5км от с. Баня и е разположено в дясно от пътя с. Баня - с. Добърско, на терен над левия бряг на р. Драглишка.
Депото има обща площ 242.68 дка, от които предвидена за застрояване площ 155.37 дка, разделена на четири броя клетки за ТБО и строителни отпадъци и една клетка за инертни отпадъци.
Площадката за едрогабаритни отпадъци се намира в приемната зона на РДНО-Разлог, западно от пречиствателното съоръжение и басейна за инфилтрирали води, а от юг в бизост до оградата Площадката е с размери 6.25/18.00 м.
Новото съоръжение използва наличната техническа инфраструктура на площадката на депото - бариера, ограда, външна пътна връзка, електронна автомобилна везна, площадкова ВиК и електро мрежа, автомивка с каломаслоуловител
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
- описание на основните процеси: почистване на площадката от растителност и хумус; вертикална планировка на площадката;
- капацитет: площадка с размери 18,00 на 6, 25 м, на която се предвижда да се приемат едрогабаритни отпадъци около 1500 т/ год;
- обща използвана площ: ЗП - 112,50 кв.м , БО - 531,56 куб.м
- при изпълнение на инвестиционните дейности не е необходима промяна на съществуващата инфраструктура;
- предвидени изкопни работи: изкопи с багер и ръчно;
- не се предвижда изпълнение на взривни работи.
Навесът е с размери 18,00м на 6,25м.. Входът е от север, с отвор 4,00/3,50. Светлата височина до конструкция е от 4.00м до 4.30м. Височината на ограждащите стени 3,50м от кота +0,00 - 50см плътен цокъл и 3,00м LT ламарина.
Кота +0,00 е 771,20м. Кота корниз ( било ) е на +4,89м спрямо кота +0,00. Покривът е едноскатен, с наклон от 5,2% , получен конструктивно. Отводняването е с висящ олук с две водосточни тръби на южната фасада.
Сградата ще бъде със стоманобетонови основи, цокъл 50см с d=25см и колони 30/30см, с метална покривна конструкция, по конструктивен проект.
Ограждащите стени са от поцинкована LT ламарина 40x0,7 с РЕ покритие. По външните ъгли и при цокъла стените се оформят със завършващи елементи от поцинкована ламарина с РЕ покритие.
Настилката е гланцирана циментова замазка, с наклон 1% към изхода, върху армирана бетонова настилка. Циментова замазка се изпълнява и по вътрешната страна на цокъла. Отвън цокълът се защитава с мозайчна мазилка, допълнително импрегнирана.
Входът е с охранителна ролетка с плътни стоманени ламели.
Покривът е от поцинкована LT ламарина 40x0,7 с РЕ покритие.
Отводняването е с висящ олук от поцинкована ламарина с РЕ покритие с две водосточни тръби, на южната фасада.
Сградата има електро инсталация, разработена в съответната част на проекта.
Технико-икономически показатели:
? ЗП - 112,50 кв.м
? БО - 531,56 куб.м
Показателите Пл, кинт, позел. Не се изменят поради незначителната площ на сградата, спрямо общата площ ан имота.
Сградата има електро инсталация, разработена в съответната част на проекта.
На юг проучваният участък достига почти до оградата на депото и започващата от него тераса на река Добърска, а на север се ограничава от асфалтиран път обслужващ път. От останалите страни граничи с покрити с тревна растителност незастроени площи.
Целта на настоящото предложение е присъединяване към съществуващата техническа и технологична структурана действащото РДНО. В ситуационно отношение съоръжението е разположено в приемната зона, западно то пречиствателното съоръжение и басейна за инфилтрирали води. Площадката за едрогабаритни отпадъци е ситуирана в приемната зона с оглед използване на съкествуващата инфраструктура, лесен и бърз достъп, използване на електронната везна за приемане на отпадъците и недопускане на граждани в технологичната зона с цел безопасност. Новото съоръжение ще използва наличната техническа инфраструктура на площадката на депото - бариера, ограда, външна пътна връзка, електронна автомобилна везна, площадкова ВиК и електро мрежа, автомивка с каломаел оуловител.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: За „Регионално депо за неопасни отпадъци- Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъците от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“ има издадено от Директора на РИОСВ- Благоевград Решение по ОВОС №БД-03 /2009 г, Решение № 25-ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, Комплексно разрешително № 519-НО/2015 г.от ИАОС и Решение № БД-30-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на РИОСВ Благоевград..
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):
- населено място: с. Баня;
- община: Разлог;
- квартал: неприложимо:
- номер на поземлен имот: 61813.;
- географски кординати: неприложимо

- собственост: община Разлог;
- близост до или засягане на защитени територии: инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии;
- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква трансгранично въздействие;
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: няма.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
- не се предвижда добив на строителни и инертни материали. Инертните материали (чакъл, пясък и камък) ще се доставят от пресевни;
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: не се предвижда.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
- не се предвиждат общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Едрогабаритни отпадъци, които ще се приемат с код 20 03 07- обемви отпадъци с годишно количество около 1500 тона. Строителни отпадъци около 1,2 т.
8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.): не се очаква.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях): Не се предвижда ползване на опасни химични вещества.

Уведомител:
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Прочетена 273 пъти