Понеделник, 11 Февруари 2019 14:05

Допълнителен Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Разлог“

В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, обявявам Допълнителен Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Разлог“, одобрен с Решение № 2 от 30.01.2019 г. на Общински съвет- Разлог.

Прочетена 106 пъти