Петък, 01 Февруари 2019 15:58

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец, приложено с прикачен файл.

Образец на заявлението се получава във Фронт офиса на Община Разлог, находящ се на ул. „Шейново“ №2, град Разлог. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.razlog.bg/

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 06.03.2019г. /включително/, до 17.30 часа

Документите се подават във Фронт офиса на Община Разлог, находящ се на ул. „Шейново“№2, град Разлог.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-     Подпомагане при попълване на различни документи.

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

  

Прочетена 345 пъти