Четвъртък, 31 Януари 2019 17:06

Oбявя за инвестиционно предложение за „ Модернизация на съоръжения и процеси в рибовъдно стопанство „Пирин“

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „ Модернизация на съоръжения и процеси в рибовъдно стопанство „Пирин“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.182.480 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог“

Прочетена 261 пъти