Понеделник, 31 Декември 2018 11:08

Инвестиционно предложение „Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на еелектромобили и автомобили, находяща се в УПИ ХХ-786, кв. 24 съгласно плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на еелектромобили и автомобили, находяща се в УПИ ХХ-786, кв. 24 съгласно плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград»
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „ Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 31.12.2018 г. до 14.01.2019 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 175 пъти