Петък, 21 Декември 2018 09:19

Инвестиционно предложение „Изграждане на обекти „Жилищно строителство“ в обхвата на ПИ 02693.314.14, местност „Агалева курия“ и ПИ 02693.314.4, местност „ Агова круша“, с. Баня, Община Разлог.

В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на обекти „Жилищно строителство“ в обхвата на ПИ 02693.314.14, местност „Агалева курия“ и ПИ 02693.314.4, местност „ Агова круша“, с. Баня, Община Разлог.
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „ Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 21.12.2018 г. до 04.01.2019 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 148 пъти