Сряда, 12 Декември 2018 13:29

Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Разлог“

В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, обявявам Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Разлог“, одобрен с Решение № 219/ 2018 г. на Общински съвет- Разлог.

Прочетена 45 пъти