Вторник, 04 Декември 2018 14:22

Относно инвестиционно предложение „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V, кв. 16 А по плана на с. Баня, община Разлог

В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V, кв. 16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № №4 +КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“.
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „ Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 04.12.2018 г. до 18.12.2018 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 104 пъти