Сряда, 07 Ноември 2018 09:45

О Б Я В Л Е Н И Е № 67 относно одобрен ПУП – ПРЗ – изменение на регулацията в обхвата на УПИ LХ, ПИ 61813.760.448, кв.135 по плана на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 67
гр.Разлог, 03.10.2018год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-964 от 03.10.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПРЗ – изменение на регулацията в обхвата на УПИ LХ, ПИ 61813.760.448, кв.135 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваните УПИ LХ, ПИ 61813.760.448 и УПИ LХI, ПИ 61813.760.489 с отреждане за „Автокъща и авторемонтна работилница” за УПИ LХ, ПИ 61813.760.448 и за „Авторемонтна работилница“ за УПИ LХI, ПИ 61813.760.489, кв.135 по плана на гр.Разлог, община Разлог с възложител „АУТО 1 ЛИДЕР“ ЕООД, представлявано от Ангел Ив.Тумбев...
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

инж.Венцислав Гърменов
За Кмет на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-951/01.10.2018г./

Прочетена 126 пъти