Сряда, 07 Ноември 2018 09:43

О Б Я В А относно комисията по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Разлог

Съгласно Заповед № РД-2112/ 02.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2018 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2018 г. , заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанието на комисията по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Разлог ще се проведе в сградата на Общинска служба по земеделие Разлог, както следва:
На 09.11.2018 г. от 10.00 ч. – за землищата на гр. Разлог с. Бачево, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, с. Годлево, с. Добърско, с. Елешница.

Настоящата обява да се обяви в Община Разлог, кметствата на с. Бачево, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, с. Годлево, с. Добърско, с. Елешница, в сградата на Общинска служба по земеделие Разлог, както и да се публикува на интернет страницата на Община Разлог и Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

МАРИАНА ТРЕНЧЕВА (П)
Председател на комисиите по Заповед № РД-2112/ 02.11.2018 г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

02.11.2018 г.

Прочетена 104 пъти