Сряда, 31 Октомври 2018 16:22

О Б Я В Л Е Н И Е № 68 относно одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.790, местн. ”Бойков рид”, землище на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 68
гр.Разлог, 03.10.2018год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-965 от 03.10.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.790, местн. ”Бойков рид”, землище на гр.Разлог, община Разлог с възложител Бистра Георгиева Раймер..
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

инж.Венцислав Гърменов
За Кмет на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-951/01.10.2018г./

Прочетена 90 пъти