Сряда, 31 Октомври 2018 16:21

О Б Я В Л Е Н И Е № 65 относно е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Автодиагностичен център и търговски обекти” в обхвата на поземлен имот №61813.680.33, местн. “Дворене”, землище гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 65 гр.Разлог, 26.09.2018 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Автодиагностичен център и търговски обекти” в обхвата на поземлен имот №61813.680.33, местн. “Дворене”, землище гр.Разлог, общ. Разлог, на основание чл.59, ал.(1), чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител Георги Николаев Георгиев.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 107 пъти