Вторник, 04 Септември 2018 12:02

О Б Я В Л Е Н И Е относно преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV , пл. №302, кв. 16 по плана на с. Баня"

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ ІV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“ с възложител „ГАЛБА“ ООД
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „ Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 04.09.2018 г. до 18.09.2018 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 152 пъти