Петък, 31 Август 2018 13:29

О Б Я В Л Е Н И Е № 58 относно изготвен ПУП – ПРЗ - изменение на регулацията в обхвата на УПИ LХ, ПИ 61813.760.448, кв.135 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог с отреждане за „Автокъща и авторемонтна работилница”

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 58 гр.Разлог, 24.07.2018 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПРЗ - изменение на регулацията в обхвата на УПИ LХ, ПИ 61813.760.448, кв.135 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваните УПИ LХ, ПИ 61813.760.448 и УПИ LХI, ПИ 61813.760.489 с отреждане за „Автокъща и авторемонтна работилница” за УПИ LХ, ПИ 61813.760.448, кв.135 и за „Авторемонтна работилница“ за УПИ LХI, ПИ 61813.760.489, кв.135 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог, на основание чл.109, ал.(1), т.2, чл.110, ал.(1), т.1 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител „АУТО 1 ЛИДЕР“ ЕООД, представлявано от Ангел Ив.Тумбев.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 173 пъти