Петък, 06 Юли 2018 17:13

О Б Я В Л Е Н И Е №36 заодобрен ПУП - ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.757.131 /част от УПИ VІ/, кв.87 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ L, ПИ 61813.751.107, кв.87, гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 36
гр.Разлог, 15.05.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-526 от 15.05.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП - ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.757.131 /част от УПИ VІ/, кв.87 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ L, ПИ 61813.751.107, кв.87, гр.Разлог, общ.Разлог с отреждане за „Жилищно строителство” с възложител Ива Здравкова Бърдарева.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 186 пъти