Четвъртък, 05 Юли 2018 10:47

ОБЯВЛЕНИЕ № 34 за одобрен ПУП - ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Конюшна и обслужващш сгради” в обхвата на поземлен имот №61813.185.48, местн. ”Дилберов мост”, землище на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 34
гр.Разлог, 20.04.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-392 от 20.04.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП - ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Конюшна и обслужващш сгради” в обхвата на поземлен имот №61813.185.48, местн. ”Дилберов мост”, землище на гр.Разлог, община Разлог с възложител „Тайгърсити Ранч“ЕООД, представлявано от Йосиф Димитров.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

инж.Венцислав Гърменов
За Кмет на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-361/12.04.2018г./

Прочетена 187 пъти