Сряда, 04 Юли 2018 11:33

ОБЯВЛЕНИЕ по Протокол №5 на ОБС - Разлог относно изработване на подробен устройствен план на – изменение на план за регулация и план за изменение на уличната регулация между от т. 615 и о. т. 616 на улица Илинден по регулационният план нa гр. Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№5

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 31.05.2018 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 т.2, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 122

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план на ПУП – изменение на план за регулация ПР и план за изменение на уличната регулация ПУР между от о. т. 615 и о. т. 616 на улица Илинден по регулационният план на град Разлог с цел обособяване на нови улици от о. т. 1035 до о. т. 1046; от о. т. 1035 до о. т. 1049 и от о.т. 648 до о.т. 1057 и обособяване на нови УПИ XIV750.130, УПИ XV750.131, УПИ XVI750.132, УПИ XVII750.133, УПИ XVIII750.134 и УПИ XIX750.135 в кв.136a по регулационния план на град Разлог, община Разлог, също така нов УПИ XX750.129, кв. 136а по плана на град Разлог с отреждане „за гаражи“ и съобразено с КК на град Разлог.
При изработване и процедиране на ПУП – изменение на план за регулация ПР и план за изменение на уличната регулация ПУР между от о. т. 615 и о. т. 616 на улица Илинден по регулационният план на град Разлог с цел обособяване на нови улици от о. т. 1035 до о. т. 1046; от о. т. 1035 до о. т. 1049 и от о.т. 648 до о.т. 1057 и обособяване на нови УПИ XIV750.130, УПИ XV750.131, УПИ XVI750.132, УПИ XVII750.133, УПИ XVIII750.134 и УПИ XIX750.135 в кв.136a по регулационния план на град Разлог, община Разлог, също така нов УПИ XX750.129, кв. 136а по плана на град Разлог с отреждане „за гаражи“ и съобразено с КК на град Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план на ПУП – изменение на план за регулация ПР и план за изменение на уличната регулация ПУР между от о. т. 615 и о. т. 616 на улица Илинден по регулационният план на град Разлог с цел обособяване на нови улици от о. т. 1035 до о. т. 1046; от о. т. 1035 до о. т. 1049 и от о.т. 648 до о.т. 1057 и обособяване на нови УПИ XIV750.130, УПИ XV750.131, УПИ XVI750.132, УПИ XVII750.133, УПИ XVIII750.134 и УПИ XIX750.135 в кв.136a по регулационния план на град Разлог, община Разлог, също така нов УПИ XX750.129, кв. 136а по плана на град Разлог с отреждане „за гаражи“ и съобразено с КК на град Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 т.2, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, и се основава на необходимостта от съобразяване със съществуващите имотни граници и изградена инфаструктура.
Като взе в предвид: Мотивирано предложение за изменение на улична регулация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
д-р Мария Копанарова - Тасева

Прочетена 191 пъти