Сряда, 04 Юли 2018 11:30

ОБЯВЛЕНИЕ по Протокол №5 на ОБС - Разлог относно изработване на подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване” - за захранване на поземлен имот №040009, местн. . „Стенгерия”, землище на с.Горно Драглище

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№5

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 31.05.2018 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 121
1. Разрешава изработване на подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот №040009, местн. „Стенгерия”, землище на с.Горно Драглище, община Разлог , при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.
При изработване и процедиране на ПУП – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот №040009, местн. „Стенгерия”, землище на с.Горно Драглище, община Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот №040009, местн. „Стенгерия”, землище на с.Горно Драглище, община Разлог

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на Кабелна линия от Ваня Георгиева Карадимова, собственик на поземлен имот №040009, землище на с.Горно Драглище, община Разлог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
д-р Мария Копанарова - Тасева

Прочетена 158 пъти