Сряда, 04 Юли 2018 11:29

ОБЯВЛЕНИЕ по Протокол №5 на ОБС - Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПР- частично изменение на улична регулация и отпадане на уширение при о.т.693, ул.“Георги Финдрин“, УПИ Х, кв.120 по плана на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№5

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 31.05.2018 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 120

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПР- частично изменение на улична регулация и отпадане на уширение при о.т.693, ул.“Георги Финдрин“, УПИ Х, кв.120 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.
При изработване и процедиране на /ПУП/ - ПР - частично изменение на улична регулация и отпадане на уширение при о.т.693, ул.“Георги Финдрин“, УПИ Х, кв.120 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР - частично изменение на улична регулация и отпадане на уширение при о.т.693, ул.“Георги Финдрин“, УПИ Х, кв.120 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изменение на уличната регулация и отпадане на уширение при о.т.693 в съответствие с изградената инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
д-р Мария Копанарова - Тасева

Прочетена 161 пъти